Důležitá upozornění společnosti a poctivá prezentace

Obecně

Společnost BH Securities a.s. (dále jen „Společnost“) vytváří nejrůznější sdělení ve vztahu k investičním nástrojům a emitentům určená (potenciálním) zákazníkům, včetně analytických výstupů či případných dalších informací o (možných) investicích. Tyto výstupy mohou sloužit rovněž k propagaci služeb a podpoře podnikání společnosti. V souvislosti s analyticko-informačními výstupy, které popisují možnou investiční strategii ve vztahu k nástroji či emitentovi nebo obsahují stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty nástroje vydává Společnost v návaznosti na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 tento materiál. Analýzy a výstupy popisující možnou investiční strategii ve vztahu k nástroji či emitentovi jsou v tomto materiálu dále označovány rovněž jako „propagační sdělení“.

Společnost nenese odpovědnost za nezávislost informací uvedených v jejích výstupech, ač se vždy snaží dosáhnout maximální přesnosti, úplnosti a odbornosti obsahu. Příslušná propagační sdělení nemusí být připraveny v souladu s požadavky na nezávislý investiční výzkum a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením těchto informací. Společnost nešíří jakékoliv analýzy či (investiční) doporučení třetích osob.

 

Poctivá prezentace

Účel a hlavní typy analýz

Analýzou se rozumí jednotlivé či hromadné analýzy emitentů cenných papírů (obvykle akcií), přehledy výsledků společnosti a další dokumenty a výstupy společnosti, zabývající se různými odhady vývoje kapitálových trhů, investičních nástrojů apod.

Hlavní typy analýz Společnosti jsou v současné době zejména:

  • Firemní analýzy- obvykle pro jednotlivé akciové tituly se stanovením cílové ceny a popisu investice. Takové analýzy většinou pracují s historickým vývojem hospodaření dané firmy a s vlastním finančním modelem
    a projekcí budoucnosti, na jejichž základě je kalkulován odhad vnitřní hodnoty společnosti. Tyto výstupy jsou většinou po čase aktualizovány a doplňovány.
  • Sektorové analýzy– obsahují širší sektorová srovnání na základě vybraných parametrů, ze kterých mohou vyplynout závěry pro některé jednotlivé tituly. V rámci sektorových analýz mohou být uvedeny cílové ceny
    v případech, kdy daný titul Společnost pokrývá.
  • Technické analýzy- zkoumají vývoj kurzu jednotlivého titulu, indexu, obecně investičního nástroje apod. (grafickými) postupy technické analýzy.
  • Profily a přehledy - výstupy, které upozorňují na zajímavé události, investiční nástroje a dění na kapitálovém trhu, které mohou být užitečnou pomůckou klientům v orientaci na trhu a při investování.

Výše zmíněné výstupy nemají pevnou periodicitu. Zmíněné výstupy mohou být šířeny i dohromady v rámci jednoho propagačního sdělení.

Seznam pokrývaných titulů a analýz stejně jako jejich obsažnost a struktura se může během času měnit.

Seznam výše uvedených výstupů stejně jako jejich obsažnost a struktura se může během času měnit.

Prezentované informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům investičních nástrojů. Analytické výstupy slouží pouze pro informační účely a nepředstavují žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji jakéhokoliv investičního nástroje. 

Informační zdroje

Podstatnými zdroji informací, které jsou používány pro vytváření propagačních sdělení, jsou zejména společnosti Bloomberg, www stránky emitentů příslušných investičních nástrojů a jejich další oficiální prezentace a dále informace volně dostupné prostřednictvím internetu.

Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že konkrétní propagační sdělení je třeba vnímat v kontextu v jakém je prezentována, včetně případných upozornění pro investora. Obecně odkazujeme na dokument Investiční upozornění, který je dostupný na www.bhs.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Metodika, cílová cena, výchozí předpoklady a stupně propagačního sdělení

Propagační sdělení mohou obsahovat přímo číselné odhady budoucího vývoje daného investičního nástroje a slovně formulovaný popis možné investice.

Cílovou cenou se rozumí číselný odhad kursu investičního nástroje, akciového indexu, ponejvíce však odhad ceny akcie, na trhu, jež by měla být s velkou pravděpodobností dosažena ve specifikovaném časovém intervalu.

Základem cílové ceny je obvykle výslednicí (váženým průměrem) výsledků zkoumání a poměřování hodnoty a ceny akcie různými metodami a postupy, popsanými v příslušném dokumentu. Nejčastějšími metodami bývá postup DFCF, dividendový model a poměrové srovnání s podpornými akciovými tituly. Cílová cena může být odvozena i na základě jediné metody odhadu.

Vzhledem k mnoha faktorům působícím na kapitálové trhy nemusí cílová cena bezprostředně korespondovat s výsledkem matematických kalkulací a poměřování uvedených v daném dokumentu, ale je snahou do ní promítnout kvalifikovaný odhad pokrývající i zmíněné méně exaktní vlastnosti v chování kapitálových trhů, daného investičního nástroje atd., což je rovněž uvedeno.

Výchozí předpoklady jsou individuální každému propagačnímu sdělení. Zejména jimi bývá aktuální situace na trhu, nabídka a poptávka po daném nástroji anebo aktivu, které má nebo může mít
na cenu investičního nástroje zásadní vliv. Další předpoklady může obsahovat příslušné propagační sdělení.

Popis možné investice zahrnuje zejména slovní vyjádření, jež odráží současně vztah mezi cílovou cenou a cenou akcie aktuální (v okamžiku vydání příslušné analýzy) a současně odhad vývoje kapitálového trhu, který s sebou může nést dočasně příhodnější nebo naopak méně příznivé podmínky na trhu.

Při kalkulaci skutečného výkonu investičního nástroje musí každý investor zohlednit transakční náklady spojené
s nákupem a prodejem investičního nástroje, jejichž dopadem může být snížení prezentovaného výnosu.

Platnost propagačních sdělení a jejich aktualizace

Přesto, že prezentovaná propagační sdělení směřují velkou měrou k budoucnosti a mají mnohdy za cíl ukázat
na „nadčasové“ faktory a vlastnosti předmětného titulu, mohou obsahovat (a obsahují) jen data, informace, vlastní názory a spekulace, jež odrážejí naše nejlepší znalosti platné k datu zveřejnění daného sdělení.

Z toho důvodu, jak bylo již uvedeno výše, se uvedené názory Společnosti mohou měnit, a to bez předchozího upozornění a Společnost není příslušným sdělením vázána při poskytování investičních služeb svým klientům. Periodicita aktualizace je individuální a nelze stanovit.

Rizika

Minulý výkon investičních nástrojů nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Různé investiční nástroje a investice s sebou nesou různý stupeň investičního rizika. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investované částky.

Prognózovaná hodnota investičního nástroje nebo jeho cílová cena může být ohrožena různými typy rizik. Mezi ně patří například rizika související s nabídkou a poptávkou po daném investičním nástroji, rizika konkurence, cen vstupů či riziko tržních kolísání, geopolitická rizika atd. Prognózovaná hodnota investičního nástroje nebo jeho cílová cena vychází z předpokladů uvedených v propagačním sdělení. Jiný než očekávaný vývoj těchto předpokladů, představuje rovněž klíčové riziko.

Informace týkající se rizik spojených s investováním do jednotlivých typů investičních nástrojů lze nalézt v sekci Dokumenty ke stažení na webových stránkách Společnosti: www.bhs.cz.

Střet zájmů

Nad Společností vykonává dozor dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu Česká národní banka. Společnost může obchodovat s investičními nástroji vydanými emitenty, kterých se týká propagační sdělení, a to jak pro své zákazníky, tak na vlastní účet, a emitentům může poskytovat investiční služby, ke kterým má oprávnění dle licence udělené Českou národní bankou. Zaměstnanci Společnosti a osoby patřící do stejné skupiny mohou v souladu
s vnitřními předpisy a platnými právními předpisy České republiky nakupovat a prodávat investiční nástroje, kterých se týká propagační sdělení.

Emitenti cenných papírů nejsou Společností předem seznamováni s obsahem propagačních sdělení a tyto nejsou na jejich popud nijak upravována.

Osoby vytvářející propagační sdělení popisující investiční strategii ve vztahu k nástroji či emitentovi nebo obsahující stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty nástroje, nesou plnou odpovědnost za jejich objektivitu
a jsou odměňováni dle různých kritérií, včetně kvality a přesnosti rozborů, spokojenosti klientů, konkurenčních faktorů.

Společnost neprovozuje mnohostranný obchodní systém (MTF) ani organizovaný obchodní systém (OTF). Společnost nepůsobí jako systematický internalizátor.

Příjemci investičních doporučení vydaných Společností doporučujeme vedle informací poskytovaných Společností použití i dalších zdrojů informací.

V podrobnostech, pokud jde o problematiku střetu zájmů odkazujeme na dokument „Střet zájmů“ dostupný na stránkách www.bhs.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Seznam aktuálních propagačních sdělení je dostupný na http://www.bhs.cz/cz/analyticke-informace.

 

Copyright (2006) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

BH Securities, a.s. (nebo www.bhs.cz) využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Investiční upozornění

Investiční upozornění obsahuje řadu důležitých informací a upozornění týkajících se obsahu šířeného společností BH Securities a.s. Tyto upozornění a informace je třeba číst a vnímat v kontextu s informacemi, prohlášeními a upozorněními uvedenými na webových stránkách společnosti BH Securities a.s. www.bhs.cz (včetně obsahu veškerých dokumentů uveřejněných na těchto webových stránkách), na něž tímto výslovně odkazujeme.

Investiční upozornění je třeba považovat za nedílnou součást jakéhokoliv sdělení společnosti ve vztahu k investičním nástrojům a emitentům, včetně analytických výstupů či případných (investičních) doporučení a dalších informací o (možných) investicích společnosti BH Securities a.s., včetně příslušných propagačních sdělení.

Poctivá prezentace

Společnost BH Securities a.s. vytváří nejrůznější sdělení ve vztahu k investičním nástrojům a emitentům určená (potenciálním) zákazníkům, V souvislosti s analyticko-informačními výstupy, které doporučují nebo navrhují investiční strategii ve vztahu k nástroji či emitentovi nebo obsahují stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty nástroje vydává společnost BHS Securities a.s. materiál, nazvaný „Poctivá prezentace“.

Poctivou prezentaci je třeba považovat za nedílnou součást jakéhokoliv sdělení společnosti, které popisuje možnou investiční strategii ve vztahu k nástroji či emitentovi nebo obsahuje stanovisko ohledně současné nebo budoucí hodnoty nástroje, včetně příslušných propagačních sdělení.

Ochrana osobních údajů

Společnost BH Securities a.s., IČO: 60192941, se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, jakožto správce (případně jeho zaměstnanci, pověřená osoba, apod.) (dále jen „BHS“ či „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

Kariéra

Našim zaměstnancům nabízíme práci v dynamickém a motivujícím prostředí s možností dalšího profesního růstu.Sídlo:  BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax: +420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení za těchto podmínek.
Odeslat
© 2016 | All Rights Reserved.
Více
Zpět na začátek