Důležitá upozornění společnosti a poctivá prezentace investičních doporučení

Obecně

Toto upozornění plní obecné a trvalé úsilí společnosti BH Securities a.s. poskytovat klientům a čtenářům analytických výstupů zřetelné a relevantní informace.

Analytické výstupy jsou vydávány společností BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.

 

Analytické výstupy slouží pouze pro informační účely a jsou poskytovány v rámci informační podpory klientům Společnosti, nejde o investiční poradenství, či poradenskou službu, neboť tyto činnosti Společnost nenabízí a neprovádí. 

Informace a závěry v dokumentech obsažené a dokumenty samotné nepředstavují žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje.

Společnost BH Securities a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z analytických výstupů (dokumentů).

Poctivá prezentace investičních doporučení

Účel, hlavní typy a určení analytických výstupů.

Analytickými výstupy se rozumí jednotlivé, či hromadné analýzy emitentů cenných papírů (obvykle akcií), měsíční zprávy z kapitálových trhů, přehledy výsledků společnosti a další dokumenty společnosti, zabývající se různými odhady vývoje kapitálových trhů, investičních nástrojů apod. atd.

Typy analytických výstupů Společnosti jsou v současné době zejména:

 • Firemní analýzy - obvykle pro jednotlivé akciové tituly se stanovením cílové ceny a investičního doporučení. Takové analýzy většinou pracují s historickým vývojem hospodaření dané firmy a s vlastním finančním modelem a projekcí budoucnosti, na základě nichž je kalkulován odhad vnitřní hodnoty společnosti. Tyto výstupy jsou většinou po čase aktualizovány a doplňovány.
 • Sektorové analýzy – obsahují širší sektorová srovnání na základě vybraných parametrů, ze kterých mohou vyplynout závěry pro některé jednotlivé tituly. V rámci sektorových mohou být uvedeny cílové ceny a doporučení v případech, kdy daný titul BH Securities a.s. pokrývá.
 • Technické analýzy - zkoumají vývoj kurzu jednotlivého titulu, indexu, obecně investičního nástroje apod. (grafickými) postupy technické analýzy.
 • Trade Idea (též investiční příležitost) – představuje krátkodobou investiční příležitost vycházející zejména z technické analýzy, případně aktuálních či očekávaných podstatných událostí ve firmě a na trhu. Vzhledem ke své konstrukci Trade Idea platí pouze krátce po vydání a zpravidla nejsou dále aktualizovány. Trade Idea nemusí být krátkodobě v souladu s dlouhodobými materiály zveřejňovanými v jiných analytických výstupech.

V případě Trade Idea Společnost nevytváří statistiku „Poměr jednotlivých stupňů investičních doporučení“ ani „Přehledy doporučení vydaných za posledních 24 měsíců“. Doporučení Trade Idea jsou zveřejňovány chronologicky a jejich abecední seznam není zpracováván.

 • Profily a přehledy - výstupy, které upozorňují na zajímavé události, investiční nástroje a dění na kapitálovém trhu, které mohou být užitečnou pomůckou klientům v orientaci na trhu a při investování.

Výše zmíněné výstupy nemají pevnou periodicitu. 

Seznam pokrývaných titulů a analýz stejně jako jejich obsažnost a struktura se může během času měnit.

Další typy analyticko informačních výstupů Společnosti jsou např.:

 • Denní ranní videoreportáž – ranní videokomentář před zahájením obchodování na pražské burze
 • Denní ranní komentáře k trhu – obsahují denní ranní pohled na trh před začátkem obchodování vycházející z událostí a obchodování předchozího dne (noci) a očekávaných událostí.
 • Týdenní zprávy – týdenní pohled na dění na českém akciovém trhu i na světových kapitálových trzích
 • Měsíční zprávy - měsíční shrnutí vývoje na kapitálových trzích ve světě a v Česku s výhledem na další měsíc, čtvrtletí a do konce roku s důrazem na český trh. Samostatná pozornost je věnována jednotlivým titulům pražské burzy a posouzení, jak se události uplynulého i nadcházejícího měsíce mohou dotýkat kurzu jejich akcií, případně interpretace vydaných investičních doporučení Společnosti k těm titulům, které Společnost pokrývá.

V  souvislosti se zúžením českého portfolia sledovaných titulů došlo od měsíce srpna 2012 k ukončení zpracování měsíčních přehledů (staré zprávy jsou zatím přístupné v archivu).

Cílem je udržet periodický charakter.

Seznam výše uvedených výstupů stejně jako jejich obsažnost a struktura se může během času měnit.

Veškeré analytické dokumenty (výstupy) zmíněné v odstavcích výše, periodické i neperiodické výstupy atd. a veškeré informační výstupy jsou určeny především pro kvalifikované a zkušené investory. Informace a názory v nich obsažené nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů. Analytické výstupy slouží pouze pro informační účely a nepředstavují žádnou nabídku, či výzvu ke koupi, nebo prodeji cenných papírů, či obecněji jakéhokoliv investičního nástroje. 

Veřejná distribuce a dostupnost analytických a informačních výstupů Společnosti může být strukturována, případně omezena (pro klienty, případně registrované uživatele).

Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že veškeré analytické a informační výstupy. Společnosti je třeba vnímat:

 • ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech,
 • v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům, zpravodajství a výstupům BH Securities a.s.  (Na informace uvedené v těchto dokumentech nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné.)
 • v kontextu aktuálního dění na trzích,
 • s vědomím, že vytváření dokumentu (výstupu) většinou zahrnuje zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně automatizovat, je v něm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby plynoucí z přepisu či kopírování dat;
 • s vědomím, že publikace neprocházejí jazykovou úpravou,
 • s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu.

Je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím.

Názory Společnosti uvedené v těchto výstupech se mohou měnit bez předchozího upozornění, především v souvislosti s aktuálním vývojem na kapitálových trzích, a Společnost není tímto dokumentem vázána při poskytování dalších služeb svým klientům.

Společnost BH Securities a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z analytických výstupů (dokumentů).

Informační zdroje.

Veškeré informace a názory použité při tvorbě a obsažené v samotném textu analytických výstupů pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti.

Metodika.

Cílová cena a stupně investičního doporučení firemních a sektorových analýz.

Firemní analýzy, případně sektorové analýzy, (u některých titulů) obsahují přímo číselné odhady budoucího daného vývoje investičního nástroje a slovně formulované investiční doporučení.

Cílovou cenou se rozumí číselný odhad kursu investičního nástroje, akciového indexu, ponejvíce však odhad ceny akcie, na trhu, jež by měla být s velkou pravděpodobností dosažena ve specifikovaném časovém intervalu.

Základem cílové ceny je obvykle výslednicí (váženým průměrem) výsledků zkoumání a poměřování hodnoty a ceny akcie různými metodami a postupy, popsanými v příslušném analytickém dokumentu. Nejčastějšími metodami bývá postup DFCF , dividendový model a poměrové srovnání s podpornými akciovými tituly. Cílová cena může být odvozena i na základě jediné metody odhadu.

Vzhledem k mnoha faktorům působícím na kapitálové trhy nemusí cílová cena bezprostředně korespondovat s výsledkem matematických kalkulací a poměřování uvedených v daném analytickém dokumentu, ale je snahou do ní promítnout kvalifikovaný odhad pokrývající i zmíněné méně exaktní vlastnosti v chování kapitálových trhů, daného investičního nástroje atd., což je rovněž v analýze uvedeno.

Investičním doporučením se rozumí slovní vyjádření, jež odráží současně vztah mezi cílovou cenou a cenou akcie aktuální (v okamžiku vydání příslušného analytického výstupu) a současně odhad vývoje kapitálového trhu, který s sebou může nést dočasně příhodnější nebo naopak méně příznivé podmínky na trhu; investiční doporučení se tak váže obvykle ke kratšímu časovému horizontu než cílová cena.

Pro vyjádření investičního doporučení u firemních analýz se využívá stupnice pojmů:

 • Koupit =  např. obvykle, pokud jde o relativně dlouhodobě perspektivní titul, s velkou pravděpodobností na trhu podhodnocený, s perspektivou organického, či anorganického růstu, s příslibem růstu výkonnosti výsledku synergií, úspor z rozsahu, využití podílu na trhu apod. Takové tituly obvykle jeví zřetelný růstový trend, který je možno nadále předpokládat.
 • Akumulovat =     (jinak řečeno příležitostný nákup) např. obvykle, pokud jde o slibný titul, relativně mírně podhodnocen na trhu, spíše s příslibem „jen“ organického růstu, slušným dividendovým výnosem atd. Očekávaný vývoj emitenta a podmínky pro nákup jeho akcií na trhu však nejsou spatřovány tak výhodné, aby bylo vydáno doporučení koupit, a lze očekávat, že mohou nastávat výhodnější příležitosti k nákupu.
 • Držet = např. obvykle, pokud nastane nedostatek informací o budoucím vývoji emitenta, očekávají se zásadnější prohlášení, ale titul vzhledem ke své historii disponuje na trhu zatím dostatečnou důvěrou, jež by nevedla k poklesu, nebo naopak nedostatečnou důvěrou k bezprostřednímu růstu ceny investičního nástroje; podobná situace může též např. nastat v očekávání dividend,
 • Redukovat =        (jinak řečeno příležitostný prodej) např. obvykle, pokud jde o relativně stabilní titul, jehož výkonnost se příliš nemění, ale může jevit známky budoucí stagnace, relevantní informace jsou velkou měrou absorbovány v tržní ceně a na trhu je relativně mírně nad hodnocen. Podmínky na akciovém trhu však mohou být takové, že lze očekávat výhodnější příležitosti k prodeji, než je tomu v okamžiku vydání analytického dokumentu.
 • Prodat =              např. obvykle, pokud jde o titul nadhodnocený na trhu, většinou v důsledku negativních změn na relevantních trzích emitenta, v jeho hospodaření, majetku apod. a je pravděpodobné, že tato situace se v uvažovaném časovém období nezmění, emitent bude muset např. projít restrukturalizací, vynaložit vyšší investiční prostředky apod.

Stupně: akumulovat, držet a redukovat mohou být např. taktéž příznakem změny trendu ve vývoji cen daného investičního nástroje, nedostatku relevantních informací a očekávání zásadních „prohlášení“, podmínek celkové nestability trhu apod. Pro vyjádření investičního doporučení u sektorových analýz se využívá stupnice pojmů:

 • Sector, či Sector perform; - akcie mohou s velkou pravděpodobností kopírovat vývoj sektorového indexu,
 • Out, či Outperform                - akcie mohou s velkou pravděpodobností předbíhat vývoj sektorového indexu
 • Under, či Underperform - akcie mohou s velkou pravděpodobností zaostávat za vývojem sektorového indexu

Cílová cena a význam dalších typů cen ve výstupu Trade Idea.

Cílovou cenou se zde rozumí číselný odhad kursu investičního nástroje, akciového indexu, ponejvíce však ceny akcie, na trhu, jež by měla být s velkou pravděpodobností dosažena ve specifikovaném časovém intervalu.

Tato veličina vychází většinou z technické analýzy kurzu investičního nástroje nebo z krátkodobého výhledu v reakci na nějakou podstatnou událost ve firmě samotné nebo v okolním prostředí (např. dividenda, rozhodný den atd.)

Aktuální cenou je aktuální kurz na trhu.

Vstupní cenou je navržená hranice pro nákup (případně prodej/ short) akcie (investičního nástroje) v rámci diskutované spekulace na pohyb kurzu (a zisk z pohybu).

Stop loss je navrhované omezení případných ztrát z nečekaného nepříznivého vývoje kurzu (Stop limit).

Cílem (profit target) se rozumí cena (kurz) navrhovaná k prodeji (případně nákupu/cover), která by při zachování předchozích nákupních podmínek a v případě příznivého očekávaného vývoje kurzu měla vést k navrhovanému zisku z pohybu kurzu.

Je třeba zdůraznit, že uváděné ceny nezohledňují transakční náklady spojené s nákupem a prodejem investičního nástroje.

Platnost analytických výstupů a jejich aktualizace.

Přesto, že analytické výstupy směřují velkou měrou k budoucnosti a mají mnohdy za cíl ukázat na „nadčasové“ faktory a vlastnosti předmětného titulu, mohou obsahovat (a obsahují) jen data, informace, vlastní názory a spekulace, jež odrážejí naše nejlepší znalosti platné k datu zveřejnění daného analytického výstupu.

Z toho důvodu, jak bylo již uvedeno výše, se názory Společnosti uvedené v těchto výstupech mohou měnit, a to bez předchozího upozornění a Společnost není tímto dokumentem vázána při poskytování investičních služeb svým klientům.

Z povahy stanovení cílové ceny a investičního doporučení (viz výše) se v jednotlivých aktualizacích mohou tyto principálně měnit nezávisle na sobě, avšak jen v mezích, jež nevedou k jejich případnému vzájemnému rozporu.

Rizika.

Minulý výkon investičních nástrojů nezaručuje srovnatelný budoucí výkon. Různé investiční nástroje a investice s sebou nesou různý stupeň investičního rizika. Hodnota investice může stoupat i klesat a není zaručena návratnost původní částky.

BH Securities a.s. nepřebírá odpovědnost za případné ztráty způsobené přímo či nepřímo využitím informací v tomto dokumentu.

Prognózovaná hodnota investičního nástroje nebo jeho cílová cena může být ohrožena různými typy rizik. Mezi ně patří například rizika související s nabídkou a poptávkou po daném investičním nástroji, rizika konkurence, cen vstupů či riziko tržních kolísání, geopolitická rizika atd. Prognózovaná hodnota investičního nástroje nebo jeho cílová cena vychází z předpokladů uvedených v analýze. Jiný než očekávaný vývoj těchto předpokladů představuje rovněž klíčové riziko.

Konflikt zájmů.

Nad společností BH Securities a.s. vykonává dozor dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu Česká národní banka. Společnost BH Securities a.s. může obchodovat s cennými papíry emitentů, ke kterým vydávala a vydává investiční doporučení jak pro své zákazníky, tak na vlastní účet a emitentům může poskytovat investiční služby, ke kterým má oprávnění dle licence udělené Českou národní bankou. Zaměstnanci společnosti mohou v souladu s vnitřními předpisy a platnými právními předpisy České republiky nakupovat a prodávat cenné papíry, na které jsou vydávána investiční doporučení.

Podstatnými zdroji informací, které jsou používány pro vytváření investičních doporučení, jsou zejména společnosti Bloomberg, www stránky emitentů příslušných cenných papírů a jejich další oficiální prezentace a dále informace volně dostupné prostřednictvím internetu.

Emitenti cenných papírů nejsou společností BH Securities a.s. předem seznamováni s investičními doporučeními a investiční doporučení nejsou na jejich popud upravována. Informace emitentům společnosti může být uskutečněna v rámci veřejné distribuce analýzy.

Společnost BH Securities a.s. nemá na žádném emitentovi, na jehož cenné papíry vydává investiční doporučení, podíl na základním kapitálu přesahující 5% a ani žádný emitent nemá na společnosti BH Securities a.s. podíl přesahující 5% základního kapitálu.

Společnost BH Securities a.s. je k některým akciovým titulům obchodovaným na Burze cenných papírů Praha v segmentu SPAD tvůrcem trhu nebo může být osobou jinak zajišťující likviditu ve vztahu k finančním nástrojům vydaným emitentem. Aktuální seznam kotovaných titulů lze také získat na webových stránkách Burzy cenných papírů Praha www.pse.cz, resp.  http://www.pse.cz/Obchodovani/Market-Making/ (tj. v sekci Market Making).

Společnost BH Securities a.s.:

 • nebyla v posledních 12 měsících manažerem žádné veřejné nabídky finančních nástrojů vydaných emitenty, ke kterým vydala investiční doporučení.
 • nemá s emitentem uzavřenu jinou smlouvu o poskytování investičních služeb,
 • nemá s emitentem uzavřenu dohodu týkající se tvorby a rozšiřování investičních doporučení.

Odměny osob vytvářejících investiční doporučení nejsou přímo odvozeny od obchodů společnosti BH Securities a.s..

Jednotlivé útvary a oddělení společnosti BH Securities a.s. jsou od sebe vzájemně odděleny v souladu s požadavky kladenými na organizační uspořádání obchodníků s cennými papíry právními předpisy upravujícími podnikání na kapitálovém trhu v České republice. Všechny útvary a oddělení společnosti ve svých činnostech postupují dle postupů stanovených vnitřními předpisy společnosti.

Příjemci investičních doporučení vydaných společností BH Securities a.s. doporučujeme vedle informací poskytovaných společností BH Securities a.s. použití i dalších zdrojů informací.

Informace o poměru jednotlivých stupňů aktuálně platných investičních doporučení a podíly emitentů, jichž se týkala doporučení spadající do každého ze stupňů, které společnost BH Securities a.s. poskytla v uplynulých 12 měsících investičních služby významného rozsahu, jsou uvedeny na adrese www.bhs.cz

Přehled současných a minulých investičních doporučení (za posledních 24 měsíců) na akcie pražské burzy následuje dále.

  

Přehled současných a minulých investičních doporučení BH Securities a.s.

k datu: 16.9.2016

Přehled minulých investičních doporučení na pokrývané akcie v systému SPAD pražské burzy.

Začátkem května 2012 došlo k ukončení analytického pokrytí u několika titulů zejména z důvodu nižší likvidity a k redukci analytického pokrytí na pět titulů českého akciového trhu:  ČEZ, Erste Group, Komerční banka, NWR a Telefónica CR, resp. O2 CR, jejichž pokrytí je realizováno také v rámci nového zpracování sektorových analytických pohledů.

Od konce roku 2012 bylo ukončeno stanovení cílové ceny a doporučení akcií NWR z důvodů hrozby bankrotu a nepředvídatelné budoucnosti.

Od března 2015 bylo ukončeno stanovení cílové ceny a doporučení akcií O2 C.R. z důvodů ovládnutí společnosti z více jak 80% jediným akcionářem a rozdělování společnosti, a následně nepředvídatelné budoucnosti.

Přehled současných investičních doporučení:

Titul

Datum

Cílová cena akcie / horizont

Doporučení

Předchozí cílová cena / horizont

Předchozí doporučení

Předchozí datum

Komerční banka

29.2.2016

5120 CZK / 12M

akumulovat

5200 CZK / 12M

akumulovat

12.12.2014

ČEZ

10.1.2016

616 Kč / 12M

akumulovat

616 Kč / 12M

akumulovat

1.7.2015

Erste Bank

18.7.2014

19,1 EUR / 6M

držet

27,2 EUR / 12M

držet

9.8.2013

 

Poměr jednotlivých stupňů investičních doporučení:

Český trh:

 

Investiční stupeň

Počet doporučení

koupit

0

akumulovat

2

držet

1

redukovat

0

prodat

0

Zahraničí:

-------------

 

Přehled historicky vydaných doporučení pro individuální tituly – český trh:

 

 

Datum

Cílová cena

Doporučení

Časový horizont

ČEZ – update

10.1.2016

583 Kč

akumulovat

12M

ČEZ – krátký update

1.7.2015

616 Kč

akumulovat

12M

ČEZ – krátký update

15.11.2013

601 Kč

akumulovat

12M

ČEZ - flash

23.4.2013

660 Kč

koupit

12M

ČEZ – krátký update

17.4.2013

679 Kč

koupit

12M

ČEZ - update

8.2.2013

690 Kč

akumulovat

12M

Erste Bank – update

18.7.2014

19,1 EUR

držet

6 M

Erste Bank – update

9.8.2013

27,2 EUR

držet

12 M

Erste Bank – krátký update

21.1.2013

28.1 EUR

držet

12 M

Erste Bank – update

3.1.2013

28.5 EUR

držet

12 M

Komerční banka – update

1.3.2016

5.200 Kč akumulovat 12M

Komerční banka – update

11.3.2015

5.120 Kč

akumulovat

12M

Komerční banka – update

12.12.2014

5.200 Kč

akumulovat

9M

Komerční banka – update

26.2.2013

4.323 Kč

akumulovat

12M

Komerční banka – krátký update

18.1.2013

4.148 Kč

akumulovat

12M

NWR

1.1.2013

nestanovena

nestanoveno

---

O2 C.R.  – flash

2.3.2015

nestanovena

nestanoveno

---

O2 C.R.  – krátký update

25.7.2014

277 Kč

držet

6 M

Telefónica - flash

17.10.2013

336 Kč

redukovat

12 M

Telefónica - update

14.3.2013

336 Kč

držet

12 M

 

Copyright (2006) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

BH Securities, a.s. (nebo www.bhs.cz) využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE


Investiční disclaimer

V Investičním disclaimeru je uvedena řada důležitých skutečností, je třeba výslovně upozornit na to, že upozornění společnosti je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. kromě informací zde uvedených taktéž informace a prohlášení uvedená na webových stránkách společnosti BH Securities a.s. www.bhs.cz, na něž touto cestou výslovně odkazujeme.

Poctivá prezentace

Toto upozornění plní obecné a trvalé úsilí společnosti BH Securities a.s. poskytovat klientům a čtenářům analytických výstupů zřetelné a relevantní informace.

Analytické výstupy jsou vydávány společností BH Securities a.s., která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, a jako taková podléhá dozoru České národní banky.

Analytické výstupy slouží pouze pro informační účely a jsou poskytovány v rámci informační podpory klientům Společnosti, nejde o investiční poradenství, či poradenskou službu, neboť tyto činnosti Společnost nenabízí a neprovádí.

Ochrana osobních údajů

Společnost BH Securities a.s., IČO: 60192941, se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 1, jakožto správce (případně jeho zaměstnanci, pověřená osoba, apod.) (dále jen „BHS“ či „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOOU").

Kariéra

Našim zaměstnancům nabízíme práci v dynamickém a motivujícím prostředí s možností dalšího profesního růstu.Sídlo:  BH Securities a.s. 
Na Příkopě 848/6
110 00, Praha 1
Recepce: +420 255 710 710
Fax: +420 255 710 770
E-mail: bhs@bhs.cz
Web: www.bhs.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Položky označené * jsou povinné.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení za těchto podmínek.
Odeslat
© 2016 | All Rights Reserved.
Více
Zpět na začátek